Δημοσιεύσεις

«Stiffness matrices for simple analogous frames for shear wall analysis», V. Koumousis and G. Ag. Peppas, Computers & Structures, Volume 43, Issue 4, 17 May 1992, Pages 613-633

Περίληψη

Παρουσιάσθηκε το καθολικό μητρώο ακαμψίας δύο τύπων αναλογικών πλαισίων, που αναπτύχθηκαν από τους Stafford Smith and Girgis για ανάλυση διατμητικών τοιχωμάτων. Τα μητρώα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό πολυορόφων κτηρίων χρησιμοποιώντας προγράμματα 2-διάστατης ή 3-διάστατης ανάλυσης. Τα δεδομένα του μητρώου δίνονται σε κλειστές σχέσεις, που καθορίσθηκαν χρησιμοποιώντας συμβολικούς υπολογισμούς. Για το 3-διάστατο στοιχείο οι σχέσεις εκφράζουν την μετατροπή από το τοπικό στο καθολικό σύστημα αναφοράς, καθώς και τις τροποποιήσεις λόγω της διαφραγματικής λειτουργίας. Παρουσιάζονται αριθμητικά αποτελέσματα με χρήση στοιχεία πλήρους κλίμακας σε κάθε όροφο. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, συγκρινόμενα με αυτά που ελήφθησαν χρησιμοποιώντας την τυπική αναλογία των διατμητικών τοιχωμάτων.