Πληροφορίες

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Εμπειρία σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων Υποδομής:

  • Αποχέτευση και αποστράγγιση ομβρίων
  • Αποχέτευση ακαθάρτων
  • Αντιπλημμυρικά έργα
  • Διευθετήσεις ρεμάτων

Εμπειρία σε Στατικές Μελέτες:

  • Κτηριακών έργων
  • Έργων υποδομής (φρεατίων, αντλιοστασίων κλπ)

Λοιπές ικανότητες:

Στατικές μελέτες (πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 8)

Μελέτες υδραυλικών έργων (πτυχίο Γ’ τάξης στην κατηγορία 13)

Γενικά: Χειρισμός Η/Υ. Θεωρία επιστήμης υπολογιστών (Αλγόριθμοι, Θεωρία). Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Δίκτυα. Προγραμματισμός.
Λειτουργικά Συστήματα: DOS v6.20, DOS v7,00, Windows v3.11 for Workgroups, Win 95, Win 98, Windows NT v4.00 Server, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows 7.
Γλώσσες Προγραμματισμού: FORTRAN, QuickBasic, Visual BASIC v6.00, Turbo C++, Auto Lisp, Pascal, HTML, JavaScript, PHP.
Χρήση Προγραμμάτων: AutoCAD ν2010, ν2009, ν2008, ν2007, ν2006, v2005, v2000i, CIVIL 3D 2010, CIVIL 3D 2009, CIVIL 3D 2008, CIVIL 3D 2007, LAND Development Desktop v2i, CIVIL v2i, AutoCAD v12.0 v13.0 for DOS & Windows, και v14.0 for Windows, ΟΔΟΣ, 3D Studio. Scada Jr, Scada for Windows, FESPA, SPACE, SAP 90, INSTANT (μεταλλικές κατασκευές). MS Word 2000, Excel 2000, MS Project Manager 2000, Dbase IV, OpenOffice, HEC-RAS, HEC-HMS, MS Visual Basic, ArcPAD 7.0 κλπ.
Ανάπτυξη Λογισμικού: Σύνταξη προγραμμάτων σχεδίασης μηκοτομών, αυτόματης σχεδίασης οριζοντιογραφιών δικτύων.

Σύνταξη προγραμμάτων εκτέλεσης υδραυλικών υπολογισμών, επίλυσης δικτύων αποχέτευσης και δικτύων ύδρευσης, αγωγών υπό πίεση, υπολογισμού αντλιοστασίων, οχετών, ανομοιόμορφης ροής, υπερχειλιστών, υδρογραφημάτων

Σύνταξη προγραμμάτων ελέγχου διατομών σκυροδέματος, τοίχων αντιστήριξης, στατικών υπολογισμών και διαστασιολογήσεων, αυτοματισμών σχεδίασης (Auto Lisp, AutoCAD VBA), προμετρήσεων φρεατίων, οχετών, δικτύων (MS Office VBA) κλπ, υπολογισμού αμοιβών κλπ.